Slova sv. Pavla z listu Římanům v dnešním prvním čtení patří k nejznámějším v celé Bibli: „Neboť těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28). Často bychom si měli číst tento verš: Všechny věci (tedy dobré i špatné, radostné i obtížné, včetně lidí) mohou přispět k naplnění Božího plánu plného lásky k lidem.

Je zajímavé, že tento specifický verš byl zvolen „misijním mottem“ otců a bratří patřících k hnutí Maryknoll. Toto ujištění sv. Pavla dává hluboký náhled na postoj všech misionářů a všech křesťanů. V Božím plánu všechno, s čím se v životě setkáme, může přispět k odhalení Božího království. Pro hlubokou Boží lásku dokážeme uvidět Boží ruku ve všem okolo nás.

Díváme-li se na křesťanskou misii pohledem víry, její účinky jsou mnohem mocnější. Mnoho iniciativ, které vykonávají evangelizaci, se nesetkávají s okamžitým úspěchem. Obtížné výzvy a očividné neúspěchy nás mohou otevřít hlubšímu vztahu s Ježíšem a skutečnému přiblížení se Kristu. Náš život i samotná misie odráží toto „Velikonoční paradigma“. V našem každodenním životě se snažíme procházet skrze tmu ke světlu, skrze zajetí ke svobodě, skrze utrpení a zranění k plnosti, od samoty ke společenství, od hříchu k milosti a novému životu.

Jako křesťané naplněni vírou povolaní podílet se na Kristově misii se snažíme jít po stopách Ježíše, který nám ukázal cestu ve svém Velikonočním tajemství. Přemýšlíme o tom, k jaké proměně došlo o Velikonocích. To, co se o Velkém pátku zdálo být vítězstvím smrti, bylo proměněno v Kristovo vítězství nad smrtí. Ve Velikonočním tajemství Ježíš bere na sebe lidskou pýchu a hříšnost a proměňuje je v příležitost k milosti. Adamův hřích, nositel smrti, je proměněn Kristovou pokornou poslušností až k smrti. V úžasu stojíme před bezmeznou Boží láskou! Toto je „misijní víra!