V evangeliu pro dnešní den Ježíš vypráví podobenství o neplodném fíkovníku. Služebník prosí svého pána, aby byl milosrdný a strom ušetřil; pán souhlasí. Tato scéna připomíná slova a skutky papeže Františka, skutečného „papeže milosrdenství.“ Ve svém dokumentu z roku 2015 Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství) vyhlásil celý jeden rok rokem milosrdenství. Říká: „Potřebujeme neustále rozjímat tajemství milosrdenství. Je zřídlem radosti, čistoty a pokoje …. Milosrdenství je mostem, který spojuje Boha s člověkem“ (2). Naslouchejme slovům vyjadřujícím tuto papežovu hlubokou vizi!

Písmo jasně prohlašuje, že Bůh je „Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy“ (2 Kor 1,3). Náš Bůh je „bohatý v milosrdenství“ (Ef 2,4). V Ježíši Nazaretském se milost stala živoucí a viditelnou. Celý Ježíšův život a „jeho osoba není nic než láska, láska poskytována zdarma …  Všechna znamení, která činí, zvláště ve tvářích hříšníků, chudých, trpících a žijících na okraji společnosti, činí s úmyslem učit lidi být milosrdnými“ (8).

„Milosrdenství je samotným základem života církve. Veškerá její pastorační činnost by měla být dělána s láskou, kterou zpřítomňuje věřícím“ (10).  „Církev dostala pověření hlásat Boží milosrdenství, tlukoucí srdce evangelia… Kdekoli jsou křesťané, měl by člověk nalézt oázu pokoje“ (12).

Misie znamenají „žít v milosrdenství“. Uvádíme několik příkladů, jak převtělit milosrdenství do konkrétních činů. Milosrdenství oslovuje různé formy lidského utrpení; křesťané jsou povoláni konat skutky tělesného i duchovního milosrdenství. Milosrdenství je výzvou; často nás obtěžuje a je nepředvídatelné.  Prokazování milosrdenství musí pramenit z Boží lásky v našich srdcích (Řím 5,5). Neznamená to dávat jen materiální věci, ale dávat sami sebe. Modlete se, abyste dokázali napodobovat stejnou milosrdnou lásku, jakou neustále projevují Ježíš s Marií.