Svatý Lukáš může být právem nazýván „evangelista misionář“. Ačkoli autoři všech čtyř evangelií každý svým vlastním způsobem popisují Kristovu misii a misii církve, Lukáš poskytuje nejpodrobnější údaje, jak v evangeliu, tak i ve Skutcích apoštolů, kde lze nalézt mnoho případů misií rané církve. Evangelium pro dnešní den předkládá několik praktických konkrétních cest pro zapojení do misií.

Lukáš uvádí, že Ježíš si pro veřejné působení vybírá sedmdesát dva následovníků a posílá je na misie. Mohli bychom z toho vyvodit závěr, že misie jsou pro všechny Ježíšovy učedníky – všechny pokřtěné křesťany, nejen pro těch dvanáct zvláště vyvolených učedníků. Veškeré misie a evangelizace začínají z Boží iniciativy. Kromě toho misie nejsou osobním nebo individuálním projektem, je to komunitní úsilí církve. Žádá se po nás, abychom měli na paměti, že „žeň je hojná, ale dělníků málo.“ Toto tvrzení bylo pravdivé za Ježíšova života a je pravdivé i v dnešní době. Jsme si vědomi velkého úkolu, který stojí před námi, obracíme se v modlitbě k Pánu a žádáme o další dělníky.

Ježíš nám dává stručný, ale jasný příkaz: „Buďte na cestě! Neopozděte se! Mějte na paměti, že budete čelit mnoha výzvám; budete jako ovce mezi vlky. Ježíš radí učedníkům, aby „cestovali nalehko.“ Misionář má šířit pokoj mezi všemi. Buďte pokorní a přijměte jídlo a ubytování, které vám bude nabídnuto. Vyjděte k nemocným a potřebným (připomeňme radu papeže Františka vyjít až na nejzazší konec, na periférie, k vyloučeným ze společnosti). Hlavní důraz dávejte na hlásání Božího království, hlásejte, že Boží království je blízko.“ Jako křesťané neseme s sebou misijní poslání, které nám dal Ježíš. Važme si sv. Lukáše za jeho krásné panorama autentické křesťanské misie a učiňme ji i my naším pevným závazkem!