Dnešní krátké evangelium má jen dva verše; každý obsahuje stejné slovo „blahoslavení“, řecky makarios a latinsky beatus. Všeobecně se toto slovo překládá jako „blahoslavený“ a znamená také šťastný, blažený, radostný, přinášející štěstí, naplněný. Odkazuje na stav duchovní pohody, kdy člověk zakouší opravdovou radost v duši. Vztaženo na člověka to znamená, že člověk se těší úctě a respektu. Kdo jsou lidé, kteří si zasluhují nazývat se „blahoslavenými“? Ježíšova odpověď je jasná a přímá: „Blahoslaveni ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Tato slova otevírají cestu k hlubokému rozjímání nad naším křesťanským misijním povoláním.

Poslední papeži zdůrazňovali integraci „naslouchání“ a „zachovávání“ Božího Slova; člověk musí být „naslouchajícím“ i „zachovávajícím!“ Evangelizace vyžaduje jak rozjímání, tak i konkrétní čin. Připomeňme si výzvu papeže Pavla VI. v Evangelii Nuntiandi (41): „Moderní člověk naslouchá ochotněji svědectvím než učitelům a jestliže naslouchá učitelům, je to proto, že oni jsou svědky.“ Papež Jan Pavel II. odkazuje na pohled Pavla VI. v Redemptoris Missio (42): „Lidé dnes více důvěřují svědectví než učení, a více životu a konání než teorii.“ Papež František v Evangelii Gaudium (120) kombinuje „naslouchání“ Božímu Slovu jako učedníci a „konání“ podle Slova jako misionáři: „Už neříkejme, že jsme „učedníci“ a „misionáři“, nýbrž vždycky „učedníci misionáři.“

Nový Zákon ukazuje, že první člověk, kterému se dostalo té cti být nazýván blahoslaveným, není nikdo jiný než samotná Panna Maria. Papež František zdůrazňuje Mariinu cestu víry jako vzor pro všechny křesťany: naslouchejme jeho slovům, která nás inspirují k misijnímu životu hlasatelů evangelia. Blahoslavená Panno Maria, Hvězdo nové evangelizace, upevňuj naši víru, abychom se stali pravými učedníky misionáři tvého Syna!