Dnešní evangelium hovoří o přátelství, tématu odpovídajícímu oslavě Mimořádného misijního měsíce, který vyhlásil papež František. Evangelium obsahuje mnoho příkladů, jak přátelsky Ježíš přistupuje k ostatním. Sv. Lukáš ukazuje Ježíšův soucitný přístup k malomocným, ochrnutým, hříšníkům, výběrčím daní, setníkům, vdovám, lidem posedlým ďáblem, epileptikům. Lukášův seznam je velmi široký. Ježíš sám je dobrý Samaritán (Lk 10,29-37) a soucitný otec (Lk 15,11-32). Při Poslední večeři Ježíš říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji“ (Jn 15,13-14).

Významný katolický biblista Rudolph Schnackenburg napsal dojímavou knihu s názvem Přítel, kterého máme v Ježíši. Jeho pohled má velkou hloubku: „Přátelství je vyčerpávajícím vyjádřením našeho vztahu k Němu (Ježíši). … Náš přítel Ježíš k nám volá: „Pojďte ke mně všichni, kdo nesete těžké břímě, a já vám dám odpočinout“. … To je hlas přítele, který nám rozumí a zjevuje nám své srdce. … Každý člověk si musí sám pro sebe učinit závěr, že Ježíš je přítel – skutečně osobní přítel – každé lidské bytosti.“

Ve své krásné encyklice Evangelii Gaudium (Radost evangelia) František uvádí: „Radost evangelia naplňuje srdce a celý život všech, kdo se setkávají s Ježíšem“ (1). „Zvu každého křesťana na jakémkoliv místě a v jakékoliv době k tomu, aby se hned teď navrátil ke svému osobnímu setkání s Kristem … Zvu vás k tomu, abyste ho bez ustání hledali každý den“ (3). František pokračuje: „Toto setkání – či obnovené setkávání – s Boží láskou se rozvíjí v obohacující přátelství… Zde je pramen a inspirace všeho našeho evangelizačního působení“ (8). Pro papeže Františka a každého z nás: „Misijní poslání je vášeň pro Ježíše, ale současně i vášeň pro jeho lid“ (268).