Krásné evangelium pro dnešní den vypráví o Ježíšově vyvolení sedmdesáti dvou následovníků a jejich vyslání na misie. Z toho lze učinit závěr, že misie jsou pro všechny Ježíšovy učedníky – všechny pokřtěné křesťany, nejen pro duchovní či vysvěcené. Všichni, zvláště rodiče i prarodiče, mají své velké životní poslání, které mají naplnit. Všimněte si, že misie začíná z Božího podnětu, Ježíšovým vyvolením. Neúčastníme se misie, která je založena na našem rozhodnutí. „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo.“ (Jn 15,16).

Připomeňme si, že „žeň je hojná, ale dělníků málo“. Toto bylo pravdivé v Ježíšově době a je pravdivé i dnes. Musíme rozpoznat velký úkol, kterému dnes jako křesťané čelíme ve světě; modlíme se k Pánu, aby vyslal další dělníky. Ježíš nám dává stručný, ale jasný příkaz: „Buďte na cestě“. Neopozděte se! Běžte, a běžte ihned!

Mějte na paměti, že budete postaveni před mnohé výzvy: Budete jako ovce mezi vlky. Uznejte, že někteří lidé přijmou vaši zprávu, zatímco jiní odmítnou vás i samotnou vaši misii. Ježíš radí svým misionářům, aby „cestovali nalehko“. Ať vás materiální věci netíží na cestě vašeho poslání hlásat Ježíšovu radostnou zvěst.

Misionář má šířit pokoj mezi všemi; jinými slovy – křesťanské poselství je poselstvím „milosrdenství a soucítění“ (téma papežovy  cesty  na  Filipíny v roce 2015). Připomeňme si také radu papeže Františka vyjít na nejzazší konec, na periférie, k vyloučeným ze společnosti. Hlavní důraz dávejte na hlásání Ježíšova království, hlásejte, že Boží království je blízko. My všichni jako křesťané máme plnit misijní úkol, který nám dal Ježíš; buďme radostní poslové Kristovy radostné zvěsti!